Dürzi

Dürzi
دروز Dürzi yıldızı

Bölgelere göre önemli nüfuslar
Suriye yaklaşık 570.000 (2006)
Lübnan 320.000 ila 400.000
İsrail 118.000
Ürdün 20.000
Ortadoğu dışında 165.000
Toplam nüfus yaklaşık 1.000.000
Diğer
Diller Arapça
İbranice ( İsrail'de )
İspanyolca ( Venezuela'da )
İngilizce ( Amerika Birleşik Devletleri , Kanada ve Avustralya'da )
dinler Dürzilik

Dürzi (in Arapça  : درزي durzī , çoğul دروز Duruz ), bir nüfus Yakın Doğu bir professing İbrahimî tek tanrılı din için yakın İsmaililiğin , ağırlıklı olarak güney yılında kurulan Lübnan ve orta kesiminde Lübnan Dağı güney bölgesi, Suriye (burada özellikle Jebel Dürzi olarak bilinen Hawran'ın dağlık bölgesini işgal ediyorlar , İsrail Devleti'nin kuzeyinde Celile'de ve Golan Tepeleri'nde .

Dinleri, Dürzilik (veya Dürzi Üniteryanizmi ), inisiyasyon üzerine kurulmuş ve kısmen Müslüman dininin ezoterik yönünün tek arayışına odaklanan felsefi bir doktrindir . Ayrıca başlangıçta bir İsmaililik okulu olduğu kabul edilir. O zaman, özellikle İslami ilkeleri terk ederek ve onu ayrı bir dine dönüştüren Pisagor , Neoplatonik , Budist ve hatta Hindu felsefi kavramlarını entegre ederek ondan sıyrılma arzusuydu .

Kutsal metinleri yorumlamaları gizlidir ve çeşitli inisiyasyon derecelerine kadar müminlere ifşa edilmez. Doğrudan eski Yunan ve Hint felsefelerinden esinlenerek reenkarnasyon inancına dayanır . Kuran'ın bazı ayetleri bazen ruh halinin gidişatı yönünde yorumlanır . Örneğin, Sure 2:28 (Bakara): "Allah'ı size hayat vermişken, ondan mahrumken nasıl inkar edersiniz? O zaman seni öldürür; sonra sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. " .

Dürzi ayinleri, hayatlarını bu dine adamak isteyen bireyler için ayrılmıştır. Onlar yalnız kendi ana kutsal kitabı adlı okuma hakkını tutun Kitabu'l HEKMA ( Hikmet Risaleleri ). Şeyh (adaçayı) niteleyicisini kazanırlar . İnisiyasyon yolunu takip etmeyen Dürzilerin kutsal kitaplara erişimi yoktur. İbadet yerleri, tarihsel olarak Dürzilerin yaşadığı bölgelerde, Lübnan dağlarında, güney Suriye'de ve kuzey İsrail'de bulunabilir. Makâm denilen bu yerler Dürzi olmayanlara haramdır .

Sayılarının yaklaşık 1 milyon olduğu tahmin ediliyor. Dağınık haldeki Dürziler esas olarak Lübnan'da (ki burada 280.000 ile 350.000 arasında veya nüfusun %4'ü arasında olduğu söylenir), Suriye'de (500.000 ila 750.000 kişi) ve İsrail'de (yaklaşık 118.000 kişi) yaşıyor. Yakın Doğu dışında yaşayan Dürzilerin yaklaşık 100.000 .

Lübnan'da, çoğunlukla Chouf dağlarında , batı Bekaa'da, Metn'de ve sahilde (Khaldeh ve Chweifat) yaşıyorlar.

Din

Dürziler tarafından geliştirilen doktrin, İsmaililiğin bir türevidir . Resmi olarak Din al-Tevhid (ilahi birlik dini) olarak adlandırılan bu din, çeşitli dini ve entelektüel akımların bir sentezini oluşturur. Hem Müslüman mistisizminden hem de Kuran düşüncesinden unsurlar içerir , aynı zamanda İran ve Hint dinlerinden, Neoplatonizmden , Gnostisizmden ve Mesihçilikten de unsurlar içerir . Dürzi dini disiplini, mükemmel bir tek tanrılı akım oluşturur ve Tanrı'nın mutlak birliği üzerinde ısrar eder.

Dürzi doktrini gizlidir ve çeşitli inisiyasyon derecelerinden sonra inananlara ifşa edilmez (bazıları Dürzi'nin bu fikri insanları dinleri hakkında sorgulamaktan caydırmak için yaydığını söyler), metempsikoz inancına dayanır . Gerçekten de Kuran'ın bazı ayetleri bazen ruh halinin gidişatına doğru gidiyor şeklinde yorumlanır. Örneğin, Sure 2:28 (Bakara): “O size hayat vermişken, ondan mahrumken Allah'ı nasıl inkar edersiniz? O zaman seni öldürür; sonra sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz. "

Dürziler, Şeriat yasasını ve ondan kaynaklanan ritüel yükümlülükleri reddeder . Lübnan'da topluluk kısmen Joumblatt ve Hamadé aileleri tarafından yönetiliyordu . Şeyhler Hamadé , özellikle Farid Hamadé , özellikle Şeyhler Akl Dürzi Rachid, Hüseyin ve Muhammed sayesinde tanınır . Öyleydi Akl Dürzi Yazbakis şeyhleri Joumblattis karşı çıktı. Üstad Hamza ben Ali'den beri imamlığın soyundan geliyorlar .

En yüksek dini ve manevi otorite Machyakhat al Akl , Şeyh Akl Dürzi'dir . Her zaman bir Şeyh Akl Dürzi Yazbaki ve başka bir Joumblatti olmuştur , hiçbir aile topluluk işlerinin yönetimi üzerinde tekel iddiasında bulunamaz. Bugün siyaset, otoritesini kaybetmiş tek bir Şeyh Akl'ı dayatıyor. Şeyhler Akl Hamadé'nin elindeki güç , "Hikmet"e dayalı inisiyatifti. Politikacıların, özellikle de Joumblatti'nin baskısı nedeniyle, topluluk bir şekilde tamamen dini yetkilerini kaybediyor. Temel neden, toplumun esasen siyasi nedenlerle yönelimidir.

Antoine-Isaac Sylvestre de Sacy 1838'de bir Exposé de la din des Druses yazdı .

Bazı Dürziler Müslüman olduklarını iddia ediyor, bazıları etmiyor. İslam akımlarının çeşitli dini otoritelerinin çoğunluğu onları Müslüman olarak görmemektedir.

Tarih

Dürzi dininin kökeninde iki İsmaili vardır: Evrensel Zeka olduğunu iddia eden Hamza adlı bir Fars ve Dürzi teriminin kökeninde adı bulunan Mohamed ed-Darazî adlı bir Türk . Fatımi halifesi el-Hakim bi-Amr Allah'ın ( 996 - 1021 ) vezirleri . Fatımilerin yanlarında eskiden Şii olan Berberi aileleri Kahire'ye getirdikleri de varsayılmaktadır. Soyadı Durzi, Darazi, Derouaz, çok yaygın olan merkezi Ifriqiya şimdi, Cezayir.

Hamza ve ed-Darazî bu nedenle Dürzi mezhebini kurdular. El-Hakîm, bu eğilimi onunla savaşmak yerine onu ilahlaştırmaya teşvik ederdi.

El-Hekim, kayboldu 1021 . Kahire çevresinde Mukattam tepelerinde yaptığı gece yürüyüşünden dönmedi. Onun vücudu hiç bulunamadı. Akrabalarından bazıları, vezir ed-Darazî'nin etrafında toplanarak onu gizli ilan ettiler. Onlara göre, halife peygamber (son ve ana modeli olduğu için makam diye ), kendisinin de kendini atfedilen bir başlık 1017 .

Gelen XIX inci  yüzyılın Dürziler Nehri'nde toplanır Osmanlı'da ama neredeyse bağımsız aslında. Lübnan dağlarına çekilip kendilerini heybetli hale getirdiler ve Türklerin saldırılarına uzun süre direndiler . Bu direniş, Maan hanedanının Dürzi emiri Prens Fakhreddine'den kaynaklanmaktadır. Dürziler 1588 yılında Sultan III . Murad tarafından Osmanlı haraçlarına tabi tutulmuştur . 1837-1838'de Mısır vesayetine de isyan ettiler, Havran isyanı her iki tarafta da katliamlar gördü. Babıali 1842'de kendi cemaatlerine bir reis verdi ( darı sistemi ).

1909-1910'da Dürziler Osmanlı işgalcilerine karşı ayaklandı ve 1910 Havran İsyanı kanlı bir şekilde bastırıldı.

Dürziler , siyasi liderlerinden biri olan Lübnan İlerici Sosyalist Partisi'nin kurucusu Kamal Joumblatt'ın ve ardından oğlu Walid Joumblatt'ın önderliğinde 1975 ve 1990 yılları arasındaki Lübnan iç savaşında önemli bir rol oynadı .

Lübnanlı Dürzilerin çoğunluğunun başını almaya çalışmış olmasına rağmen, Walid Joumblatt, topluluğunun önemli bir kısmı tarafından itiraz edilmeye devam ediyor. Farid hamade , bir hattın soyundan Şeyhler Akl Dürzîler , Şeyh Akl Rachid oğlu hamade , Lübnan iç savaşı (1975-1990) sırasında, toplulukların bir arada için mücadele, ılımlı Hıristiyan partiler ile ittifak kurdu vardı ve zorla sürgün edildi tamamlanması üzerine. Fransa'da öldü ve Père-Lachaise mezarlığına gömüldü . Cemaatler arası kardeşliğe dayalı liberal akım varlığını sürdürmekte ve son yıllarda genelde Lübnan siyaset sahnesinde özelde Dürziler üzerinde önemli bir yer tutmaktadır. Onlar, atalarının inisiye edici öğretilerini izleyerek bugün bu siyasi doktrini ve atalarının değerlerini taşıyan Şeyh Farid Hamadé, Şeyh Maan Hamadé ve Şeyh Khaled Hamadé'nin çocuklarıdır.

Sırasında Suriye iç savaş , birçok Suriyeli Dürzi rejimine karşı gösteriler yer aldı Beşar Esad içinde Soueïda valiliğinin . Suriye ordusundan bir asker kaçağı Binbaşı Khaldoun Zeineddine, bir isyancı grubu oluşturur: Sultan el-Atrach tugayı. Ancak Dürziler, İslamcı hiziplerin yükselişi sırasında kendilerini isyandan ayırmaya başladılar. Aralık 2012'de el-Nosra Cephesi tarafından suikasta uğrayan Dürzi ileri gelenlerinden Cemal İzzeddin'in ölümü bir kopuşa işaret ediyor. Khaldoun Zeineddine da mücahit ile çatışma girer, ama onun adamlarından birkaçı ile yakalanan ve sınır dışı edilir Ürdün  ; en sonunda Ocak 2013'te Soueïda yakınlarında müdavimleri tarafından öldürüldü . Haziran 2015'te 10.000 Dürzi, Thaaleh askeri havaalanına yönelik bir isyancı saldırıyı püskürtmek için silaha sarıldı. Ancak Dürziler isyancılara ve İslamcılara düşmansa, Beşar Esad rejimi de popüler değil. Dürziler, Suriye rejimini desteklemeyi kabul ediyor, ancak topluluğun savaşçılarının bölgelerinin dışında konuşlanmaması şartıyla.

Kasım 2018'in ortalarında Beşar Esad , Dürzileri askerlik hizmetini yerine getirmeye çağırdı, ancak pek başarılı olamadı.

Demografi ve coğrafya

In Lebanon , Dürziler de çoğunluğu Aley ilçesinde (% 53) ve en büyük topluluğunu temsil Chouf ilçesinde .

renklerin sembolizmi

Dürziler dinlerini hiyerarşik olarak beş kozmik ilkeye (tekil olarak "el-Haad" - çoğul olarak "el-Hudud" - kelimenin tam anlamıyla çeviri: sınır) dayandırırlar. Bu ilkelerin her biri bir renkle ilişkilendirilir:

Bu renkler dikey veya yatay şeritler halinde veya beş köşeli yıldız (Dürzi yıldızı) şeklinde düzenlenebilir.

Dürzi kişilikler

Notlar ve referanslar

 1. (tr) Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 2005 - Suriye , ABD Dışişleri Bakanlığı
 2. (içinde) Lübnan Kongre Araştırma Hizmeti Özeti [PDF] , güncellendi 16 Mart 2006
 3. (in) Onların İnanç, Liderlik, Kimlik ve Durum Dana Nissim ile: Ortadoğu'da Dürzi
 4. (içinde) [PDF] "  Basın Bülteni: İsrail'in Dürzi nüfusu  " , İsrail Merkez İstatistik Bürosu ,19 Nisan 2007
 5. (içinde) Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu 2005 , Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı
 6. Dinler tarihi, Henri-Charles Puech yönetiminde, Encyclopédie de la Pléiade, t.III, s.166-167, İslam ve mezhepleri
 7. Dürzi
 8. (fr) Nadine Abou Zaki, Bilgelik Mektuplarına Giriş: Çankara doktrini ışığında Dürzi ezoterizmi , ed. L'Harmattan, Paris, 2006, s.  15-17 ( ISBN  229601447X )
 9. Djaffar Mohamed-Sahnoun, Les chi'ites: Kökenlerinden günümüze kadar Şiilik tarihinin araştırılmasına katkı , Publibook,2007, 472  s. ( ISBN  978-2-7483-0837-2 ve 2-7483-0837-9 , çevrimiçi okuyun ) , s.  374-376
 10. Juan Eduardo Campo, İslam Ansiklopedisi , ed. Infobase Yayıncılık, New York, 2009, s.  204
 11. Dürzi
 12. gric.asso.fr
 13. Eric Kyrn , Eric KYRN'nin Kur'an'ı: Dini metin , A verba futuroruM,20 Şubat 2020( ISBN  978-2-36955-205-5 )
 14. Exposé de la din des Druzes , 2 cilt, Paris, 1838 Cilt. ben , cilt. II , Google Kitaplar'da mevcuttur .
 15. "  Dürzi Dini  " (erişim tarihi: 17 Haziran 2019 )
 16. "  İslam  " , Google Kitaplar'da (erişim tarihi 17 Haziran 2019 )
 17. Jérôme Louis , "  The Middle East Crisis of 1840  ", Battlefields , n o  45,9 Mart 2010, s.  47 ( ISSN  1767-8765 )
 18. Georges MALBRUNOT , Suriye: Sweida içinde, Dürzi “özerk krallık” silahlı barış yaşıyor , Le Figaro , 17 Temmuz 2017.
 19. Suriye: meşruiyetçi Soueida ile isyancı Deraa arasındaki gizli savaş , AFP , 25 Ocak 2013.
 20. Suriye'deki Dürziler, rejimin çağrılarına rağmen askerliği reddediyor , AFP , 21 Kasım 2018.
 21. Britannica Ansiklopedisi'nde " Al-Hudud "
 22. Robert Brenton Betts, Dürzi , s. 26


bibliyografya

Dürzi edebiyatı

Dürzi çalışmaları

Şuna da bakın:

İlgili Makaleler

Dış bağlantılar