Almanlar

Cermenler ya Almanlar (diğer adıyla Tudesques , Sueves veya Gaut antik literatüründe) bir teşkil Hint-Avrupa etnolinguistik grup menşeli Kuzey Avrupa'da üyeleri kullanımlarını tanımlanır, Cermen dilleri . Onların tarihi uzanır II inci binyılın. günümüze kadar AD .

Proto-Germen halklarının , kordonlu seramik kültürünün bir sonucu olarak güney İskandinavya'da ortaya çıkan İskandinav Tunç Çağı'nda kendilerini farklılaştırmaya başladıklarına inanılıyor . Demir Çağı boyunca , çeşitli Germen kabileleri Baltık Denizi'ni geçti ve asimile ettikleri veya batıya doğru ittikleri Kelt halkları arasında güneye doğru yayılmaya başladılar . Germen halklarının genişleme ile çarpışan bitti o bir antik Roma . Kesin zaferi Arminius'un de (Hermann Cheruscan) varus savaşı içinde MS 9 muhtemelen nihai engelledi Romalılaşmasını Germen halklarının: bu da bir dönüm noktası olarak kabul edilir nedeni budur Avrupa tarihinin içinde bile, dilsel ve İngilizce bir Cermen dili olduğundan beri dünya tarihi .

Gönderen Kuzey Denizi için Karadeniz'e , Germen kabileleri boyunca tüm yerleşmiş Roma sınırında ait Ren ve Tuna olarak barışçıl İmparatorluğu'nu giren, Romalılarla aletleri kur yakın ilişkiler federe halkları , genellikle paralı, hatta emperyal koruyucuları olarak hizmet veren ve bazen Roma ordusunun en yüksek mevkilerine ulaşmak. Öte yandan , Romalılaşmış Daçyalılara boyun eğdiren Gepidler veya Sazanları ve İranlı atlıları bütünleştiren Gotlar gibi Roma ile düşmanca ilişkilere sahip olan ve henüz İmparatorluğa giremeyen Doğu Avrupa'ya uzanan diğerleri . Pontus Bozkır , böylece kuzey kıyıya kontrol Karadeniz'in ve Tuna ağzından oradan deniz seferleri başlatmak için, Balkanlar , Ege ve Anadolu'ya kadar Kıbrıs .

Şiddetli genişleme Hun sonunda Avrupa'da IV inci  yüzyılın bir "oluşturdu  domino etkisi  ": Birçok Alman halkları sınır zorla arasında Roma İmparatorluğu ve onlar politik boşluğu bırakmak Doğu Avrupa halkları yararları Slav ise Roma İmparatorluğu varlığını sürdürürken sadece Doğu'da  ; içinde Batı Avrupa'da , toprakları azalan Batı biri nihayet edildi Germen kabileler tarafından batık onların “kurmak  barbar krallıkları  var”. Açılar ve Saksonlar yerleşti Büyük Britanya , Franks de Galya , Burgundians içinde Rhone havzası , Ostrogotlar içinde İllirya ve İtalya'da , Vizigotlar içinde Aquitaine ve Hispania , Suevi içinde Galiçya ve Vandallar içinde Güney Afrika. Kuzey ve batı Akdeniz adaları . Öncülüğünde Frank Charlemagne resmen tanınan Batı İmparatoru Papa tarafından Leo III 800 AD, Germen dünyanın matrisi oluşturduğu Fransa'nın krallık ama her şeyden önce Kutsal Roma İmparatorluğu'nun sonuna kadar süren XVIII inci  yüzyıl, meşruiyetini itiraz Roma mirası nihayet çöktü batı dahil her taraftan saldırıya Doğu İmparatorluğu'nda, XV inci  yüzyılın.

Gönderen İskandinavya , Kuzey Germen denizciler, daha yaygın olarak bilinen Vikingler ve Varègues da kurulmasına yol açan büyük bir genişleme girişti, Normandiya Dükalığı , Kiev Rus' ve kolonizasyonu Britanya Adaları. Ve gelen Kuzey Atlas Okyanusu ile Kuzey Amerika . Onların arasında Almanlar Kuzey tarafından terk ile yerli din XI inci  yüzyıl , hemen hemen tüm Germen halkları dönüştürülmüştür Hristiyanlık Roman başlattığı reform ile, daha sonra Martin Luther'in de onaltıncı inci  yüzyılda, birçok uluslar Germen kabul Protestanlığı . Bunu takip eden dini bölünme, Almanca konuşan Avrupa'nın çoğunun siyasi parçalanmasına neden oldu.

Germen halkları, Orta Çağ'ın başlarından günümüze kadar Batı Avrupa tarihinin çoğunun şekillenmesine yardımcı olmuştur .

kökenler

Germen halklarının kökeni muhtemelen kurdele kültürü ve kordlu seramik kültürüyle bağlantılıdır .

Kuzey Avrupa'nın toponimi ve hidronimisini inceledikten sonra, onomastik uzmanı Jürgen Udolph, eski Proto-Germen yerleşim bölgesinin yaklaşık olarak Ore Dağları , Thüringen Ormanı , Elbe , Aller ve Vestfalya'ya açık bir sınır arasında olduğu sonucuna varıyor . Ona göre, coğrafi adların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, ne Cermen kabileleri için ne de eski Germen dilinde yer adlarının oluşumunda yer almayan bölgeler için Schleswig-Holstein veya Danimarka için bir İskandinav vatanı varsaymayı mümkün kılmaz. Ona göre, kuzeye ilk göçü varsaymak çok daha olasıdır. Toponimi envanteri, batı Schleswig-Holstein ve Batı Jutland'ın Eski Germen yerleşim bölgeleri olarak kabul edilmemesi gerektiğini açıkça göstermektedir . Doğu Jutland ve Danimarka adalarına daha önce Germen kabileleri tarafından ulaşıldı. Germen kabilelerinin de İsveç'in doğu kıyısına nispeten erken ulaştığı söyleniyor.

Alman ve İskandinav arkeolojisine göre, Güney İskandinavya'dan gelen kültürlerin yavaş yavaş güneye doğru yayılması Danimarka Bronz Çağı'ndandı . İkinci Demir Çağı'nın (MÖ 500) başında Kelt dünyasının ( La Tène uygarlığı ) sınırlarına ulaşmak için büyük Avrupa ovasına yayıldılar : Aşağı Ren , Thüringen ve Aşağı Silezya . Jastorf kültürüne (güney Danimarka ve kuzey Almanya) Cermen bir karakter atfetmek yaygındır, ancak bu kültürün kapsadığı alan mutlaka dilsel sınırlara karşılık gelmez.

Difüzyon fenomeni, muhtemelen İskandinavya'da demire iyi erişim ve serin bir iklime karşılık gelir. Demografik bir genişlemenin de katkıda bulunması ve şimdiye kadar neredeyse hiç erkeklerin bulunmadığı yeni yerleşim bölgelerine yol açması mümkündür. Yunanlılar veya Romalılar buna dair hiçbir yazılı kanıt bırakmadılar. Gerçekten de, onlardan Keltler tarafından ayrıldığından, Almanlarla doğrudan temasları yoktu. Bununla birlikte, Teutonlar, Antik Çağ tarihçileri tarafından sıklıkla Keltlerle karıştırılır; bu, Cermenlerin eski adının Keltlerinki olabileceğini, Cermenlerden ancak geç bahsedilmediğini söyler. Her durumda, gelen III inci  yüzyıl  M.Ö.. AD , Almanların tarihe girmesiyle sona eren halkların oluşum sürecini uzatır.

bağlamsallaştırma

İken Fransız tarih yazımı geleneği için Germen halkları hapseder bilinmeyen kabileler alarak ötesinde nemli ormanlarda sığınan ıhlamur (kadar Germanya'da Geç Antik ), sonra terim sistematik kullanımına barbar sırasında Yüksek ortaçağda , bir tanımlamak mümkündür Germen medeniyet eski halkların özelliklerini birleştirerek Kuzey Avrupa'nın kendi evvel Hıristiyanlaşması .

Dolayısıyla bu açıklama , Anglo-Sakson tarihçiliğinin ana hatlarına göre Viking Çağından önceki Germen Demir Çağı durumunda anlamlıdır . Halkların yolu göz önüne alındığında, Kuzey Denizi Almanlar dan İskandinav kültüründen gelen II inci  yüzyıl - Bu gelecekte İskandinav Viking Yaş kültürüdür.

Son elli yılda yapılan ve Alman üniversiteleri tarafından arkeolojik bölümlerde desteklenen son keşifler, bu medeniyetin o zamana kadar sunulma şeklini altüst eden özelliklerini, bu halkların işgal ettikleri kişiler tarafından yazılan kroniklerden ortaya koymaktadır.

Bu paragrafın içeriği kronolojik olan II inci için V inci  yüzyıla. AD; İskandinavya'dan veya Baltık Denizi'nde bulunan varsayımsal olarak orijinal adalardan ( Bornholm , Gotland ) Germenya'ya halkların gelmesiyle başlar . Coğrafi olarak, Romalılar tarafından Polonya'ya kadar uzanan Germania'yı ve tarihi Rusya'nın ilkel sınırlarını içerir ( Novgorod , Svears tarafından biliniyordu , hatta onlar tarafından geliştirildi).

Almanya'daki konumları artık arkeolojik kültürlerin araştırılmasıyla yeniden oluşturuluyor , ahşap ve taş bir kulübenin izleri Burgonyalılar mı yoksa Alamanlar tarafından mı inşa edildiğini ayırt etmeyi mümkün kılmadığı için oldukça zahmetli bir iş . 325'ten sonra Roma tarihçilerinin yazılarında artık onları ilişkilendirecek herhangi bir öğeye sahip olmadıkları sürece, Roma uygarlığıyla temaslarından önceki yerleşimlerini tanımlamak için muhtemelen proto-tarihten bahsedebiliriz .

Latin dünyasının İmparatorluğun himayesi altındaki dinamik genişlemesi, Celtiberians ve Galyalılar için çalıştığı bu halklar için işe yaramadı ; Rhetia gibi Ren ve Tuna'nın oluşturduğu doğal sınırların ötesine geçen eyaletler istikrar sağlamadı ve düzenli olarak tahrip edildi.

Almanların adı

Almanların adının kökeni her zaman uzmanları böldü ve soru bu güne kadar çözülmedi. Kesin olan tek bir şey var: Kelimenin ilk kez Latince'de , Caesar'ın kalemi altında, ikincisi , Galya Savaşları Üzerine Yorumların en başında , Batı Avrupa'nın farklı halklarını çağrıştırdığında ortaya çıkıyor . 58 M.Ö. BC  : "Belçikalılar tüm bu halkların en cesurlarıdır, çünkü Roma eyaletinin nezaketine ve uygarlığına tamamen yabancı kalırlar ve nadiren evlerine giden tüccarlar, onları rahatsız edecek katkıları onlara getirmezler. cesaret: dahası, Ren'in ötesinde yaşayan Almanların komşuları, onlarla sürekli savaş halindeler. " Bu isim, Tacitus'un 98 yılı civarında Almanlara adadığı In Situ ve Origin Germanorum ( Germania ) antlaşmasında aynı biçimde geçmektedir . Sezar ayrıca Germania'nın coğrafi kavramını da yarattı .

Chambers Etimoloji Sözlüğü'nün yazarlarının haklı olarak işaret ettiği gibi, Germen halklarının kendileri asla Germani adını kendilerini belirtmek için kullanmadılar (bu terim, başkaları tarafından ödünç alınmadan önce). bu Ortak Cermen * þeudiskaz "halkın" ürünü, * şeudō "halk" üzerine oluşturulmuş bir sıfat , kendisi Hint-Avrupa * teut-eh₂- "kabile" den gelir: bu terimden örneğin Alman deutsch " Alman", Hollanda Duits "Alman", Diyetler "ortaçağ Hollandalı" ve Gotik şiudiskō "pagan". Bu dolaylı kökeninde de eski Fransız tieis , tiois (dişil tiesche yanı Fransız itibariyle genel olarak herhangi bir kişi veya Cermen dilinin herhangi insanları belirtir), tudesque ve İtalyan tedesco yoluyla, "Alman". Ortaçağ Latince theudiscus . Ortak Germen * ϸeudō “halkları”, Keltçeye geçen ve sonra Latince Teutoni'ye çevrilen bir kabile adı olan * ϸeudanōz (Hint-Avrupalı ​​* teutonōs “kabileden olanlar”) türeviyle de ilgilidir . Fransızca, ondan Teutons adını ve geçmişte sıklıkla kullanılan (ayrıca İngilizce'de olduğu gibi) "Cermen" anlamında kullanılan Teutonic sıfatını aldı . Bu kelimenin Hint-Avrupa dilindeki tekil biçimi, * teutonos , "kabileye ait", ayrıca Gotik sözcüğün kökenindedir * ϸiudans "kral", kelimenin tam anlamıyla "kabilenin (kabile başkanı)". Ortak Germen * ϸeudanaz .

Germen hipotezi

Güncel bilim adamlarının çoğu, Latince Germanus kelimesinin Cermen kökenli bir etimolojisini örtük olarak reddeder . Duruma bağlı olarak ya bilinmeyen ya da en azından çok tartışmalı bir kökene ya da Kelt ya da Latin etimolojisine sahip olduklarını bildirirler. Yine de isminin erken bir tarihte Cermen dilleri tarafından bilinmemesine rağmen geçmişte bu yönde çeşitli girişimlerde bulunulmuştur.

En sık görüleni, içinde Germain'i "mızraklı bir adam" yapan gair- > gēr- "mızrak" ve adam "insan" öğelerinin bir bileşimini görmekten ibarettir . Bu popüler etimoloji, referans kitaplarında en iyi ihtimalle "geleneksel" olarak nitelendirilir. Bu resmen fonetik tarafından geçersiz olur: aslında, adının ilk bilinen deyim Germani dan kalma I st  yüzyıl  M.Ö.. AD , onun yaratma mutlaka "mızrak", * kelimesi Ortak Germen, zamanında olacağını gaizaz , hala diftong vardır ai içinde gelişecek olan e sadece çok sonraları. Bu tarihte Ger- ne tarafından hiçbir şekilde transkripsiyonu yapılamaz . André Cherpillod ayrıca gibi çeşitli yüksek hayali yorumlara raporları ger-man sadece kayıt için burada belirtilen "açgözlü el" ya da "erkek baş",.

Kelt hipotezi

Sezar'ın Germānī'den alıntı yaparken , sadece Galyalılar tarafından komşularını Cisrhenan Almanları (o zamanlar Germen dilinin tüm halkları için kullanılan bir terim) olarak belirtmek için kullanılan bir terimi kullandığı fikri birçok yazarın ilgisini çekmiştir. Bu, çok sayıda etimolojik sözlükte en düzenli olarak, bazen aşağıdakilerle dönüşümlü olarak bahsedilen açıklamadır. Ancak, Galya uzmanlarının çoğunluğu tarafından dikkate alınmaz.

Çoğu durumda, kelimeye eski İrlandalı gair "komşu" + maon , adam "insanlar" için ihtiyatla yaklaşılır : bu kelimelerin eşdeğeri Galya'da kanıtlanmadığından dikkatle. Bu hipotezde, Galyalılar Ren'in sağ kıyısındaki Cermen komşularını mümkün olan en basit şekilde adlandırırlardı: "komşu insanlar, komşu insanlar". Germānī'nin adı da her zaman varsayımsal bir şekilde, " ağlayanlar ", " uluyanlar " tarafından yorumlanmıştır, bu etimoloji eski İrlandalı gáirm ve Galli garm "bağırmak, ulumak" tarafından önerilmiştir . Bu ikinci durumda, terim Galya dilinde radikal garo- ve asli Garman “ağlaması” tarafından iyi bir şekilde kanıtlanmıştır . Ancak bu iki açıklama, fonetik nedenlerle (ünlülerin miktarı; ünsüz gruplarının evrimi) Chambers Etimoloji Sözlüğü tarafından oldukça ikna edici bir şekilde reddedilmektedir . Bu çalışmanın yazarları Germānī'yi açıklanmadan bırakmanın daha güvenli olduğunu düşünüyorlar .

latince hipotezi

Alternatif çözüm, Julius Caesar'ın Germānī'den bahsederken oldukça basit bir şekilde , birden çok anlamı olan Latince Almanca sıfatını kullandığını düşünmekten ibarettir : “doğal, doğru, otantik; (aynı) ırkın ”ve ayrıca“ germain, kardeş germain ”, ardından“ kardeş ”. Bunu akılda tutarak, César Gallia ve Germania'yı , örneğin Christian Goudineau'nun sunduğu gibi , Ren tarafından aşağı yukarı keyfi olarak ayırdığı iki bölge olarak adlandırmaya karar verir . Prokonsülün gözünde Germānī ve Galli arasında temel bir fark olmadığı için (eğer değilse, ikincisi için Roma uygarlığı ile daha yakın bir ilişki), bazı yazarlar Almanların adını “(halk)” olarak yorumlamayı seçmişlerdir. abi".

Diğerlerinin yanı sıra Louis Deroy ve Marianne Mulon tarafından önerilen farklı bir analiz, daha savaşçı ve inatçı olan ikincisinin Akdeniz medeniyetinden daha uzak ve dolayısıyla kendi kökenlerine sadık kalması gerçeğine dayanmaktadır: Bu açıdan Almanlar, zaten kısmen sömürgeleştirilmiş ve Romalılaştırılmış Galyalıların aksine "gerçek", "gerçek", "doğal" idi. Yazarlar, germanus sıfatının bu anlamını , kadınları ex germana Græcia'yı çağrıştıran Plautus , “kendi Yunanistan'ından” (kolonilerinden birinden değil) veya hatta Cicero'nun illi'den bahsetmesi gibi çeşitli Latin yazarlar tarafından kullanımına paralel olarak ortaya koydular. veteres germani que Campani , “bu eski ve otantik Campanialılar”. Bu son açıklama diğerlerinden daha fazla ortak değilse, herhangi bir fonetik sorun oluşturmama avantajına sahiptir.

Ana dil dalları

Cermen dilleri genellikle Batı, İskandinav ve Doğu Germen dillerine ayrılır (aşağıdaki ayrıntılı sınıflandırmaya bakın).

İşte bu ana halkların bir listesi ve varlıklarının tarihi kaynaklardan bilindiği tarihler.

Kuzey veya İskandinav Almanları

Jutland yarımadasında ve İskandinavya'da yaşayan Kuzey Almanlar - Tacitus bir kabileye Suiones diyor - dilsel nedenlerle bir arada gruplandırılmıştır. Arkeolojik olarak, Kuzey Almanlar kuzeydoğu ve kuzeybatı grubuna ayrılır. Açılar ve Jütler tarafından Kuzey Denizi'ndeki Cermenlere doğru bir geçiş bölgesi oluşturulur .

Batı Almanlar

Paradoksal olarak, yukarıda bahsedilen nüfus hareketleri ve bu hareketlerin Roma dünyasının kenarında meydana getirdiği nüfusların karışması nedeniyle, varsayılan tarih öncesi ve ön-tarihleri ​​en az anlaşılan dilsel bir gruptur. Çeşitliliklerinden dolayı, Batı Cermenleri dilbilimciler tarafından üç alt gruba ayrılır: Rheinland Cermenleri (Ren ve Weser arasında kurulmuş ), Elbe Cermenleri ve Kuzey Denizi Cermenleri. Bu gruplarla ilişkilendirmenin mümkün olduğu veya olmayabileceği başlıca kaynaklar Roma kaynakları, özellikle Tacitus'un ( Germania ) etnografik eseri ve Yaşlı Pliny'nin yazılarıdır .

 • Elbe Almanları  : Hermundures / Hermondures , Lombards , Marcomans , Quades , Semnons ve Warnes .
   • Başında oluşturulan Diğerleri III inci  yüzyıl Ağrı Decumates (Tuna ve Ren Superior arasında) lig Alemanni ( Alamanni , Germen Alle-mannen  "Tüm erkekler" ve adı "kökeni  Almanya  "). Bu lig ölçüde onun topraklarını genişletti V inci  Roma eyaletlerine yüzyıl Üst Almanya ve Belçika'ya . Alamanlar daha sonra Franklarla çatıştı ve birkaç kez, özellikle 496'daki Tolbiac Savaşı sırasında yenildiler. Bazıları daha sonra Ostrogotların ve ardından Frankların himayesi altında Rhaetia ve kuzey İtalya'ya yerleşti. 536'da . 746'daki son yenilgi ve Cannstatt katliamının ardından bir ulus olarak ortadan kaybolmadan önce boş yere isyan etti .
  • Kuzey Denizi Almanlar  : Açılar , Chauques , Frizyeliler , Jutes , Saksonlar ve Warnes .
   • Yeniden bir araya Açılar, Saksonlar ve Warnes dahil olmak üzere bu kabilelerin, bazıları IV inci  yüzyılın Ligi oluşturmak üzere Thuringii . Başında Elbe ve Main arasındaki kurulan V inci  yüzyıl, onlar himayesi tabi tutuldu Hunlar , iç Almanya'da kısa ömürlü bir krallık oluşturmadan önce, bir defa 453. Thuringii çatışmaya ile sonra ikincisi hakimiyeti kurtulmuş başında Franks VI inci  yüzyılın ve sonuna kadar bir millet olarak kayboldu VII inci  yüzyıl.
   • Diğerleri, özellikle Angles (" İngiltere  " yer adının kökeninde  ), Jutland yarımadasından ve Elbe'nin aşağı kesimlerinden gelen Frizler , Jütler ve Saksonlar , zaten korsanlıkla uğraşıyorlar. Kuzey denizi ve Manş ve onlar adasında yerleşmiş Britanya'da bunun arasında 410 civarında Romalılar tarafından terk edilince, 430 ila VII inci  yüzyıl ve X inci  yüzyıl, onlar kurdu Anglosakson krallıklarını İngiliz ulusuna doğumdan önce, adanın diğer halklarını, özellikle Britto-Romalıları asimile ederek (bkz. Anglo-Saksonlar ).

  Doğu Almanlar

  Orta Çağ boyunca kültürlerini , dillerini ve özgünlüklerini en iyi şekilde koruyan halkları bir araya getirecek en homojen olduğu varsayılan bir dil grubu hakkındadır . Etnik geçmişleri veya historiae diğerleri yakında kayboldu ise bu dönemde yazılı, bazıları kökenleri hakkında bize. Bu Almanların veya en azından bir kısmının İskandinavya'dan geldiğine inanılıyor . Görünüşe göre eski kaynaklarda Germani terimi Doğu Almanlar için hiç kullanılmamış. Bu dil grubunu eski kaynaklara bağlarsak, onlara sahibiz:

  Coğrafi, dilsel ve kültürel veriler

  Régis Boyer'e göre , Almanlar, Orta Çağ'dan beri, kısmen Latince'ye dayanan ve genellikle dini hizmetler veya silahlar için kullanılan bir alfabeye sahiptir.

  Hayatın yolu

  Devlet

  Her insana özeldir. İskandinav tarzında bir yönetim, muhtemelen bir bilgeler konseyi yoktur, ancak bu iddia daha çok bazı halkların kökenine özgü bir çıkarımdan kaynaklanmaktadır.

  Kabilelerin ve halkların reislerini seçme yolu, Roma İmparatorluğu'ndan kaynaklanandan çok farklıdır ve açılacak olan erken Ortaçağ'da gelecekteki monarşik yapıların ve deneyimdeki aristokrasinin temelini oluşturur . Bir unvanın kalıtsal aktarımı kesinlikle şu anda tanımlanan bir özellik değildir, bu muhtemelen Roma yönetiminin unvanlarının kötüye kullanılmasıyla daha sonraki bir yapıdan kaynaklanmaktadır.

  Kesin konuşmak gerekirse, ilk yerleşik krallıkların varlığından önce bir kral yoktu .

  Şefler halkına önderlik eder (bkz. Dux ) çünkü onlar bunu yapmaya en yetenekli (cesur) kişilerdir ve bu halkın egemen aristokrasisi tarafından tanınırlar .

  Germen hukuku

  Her halkın kimliğine özgü, İskandinav tarzında sözlü gelenek hakkıdır .

  Krallıkların yerleşti V inci  yüzyılın, bu bazı kavramlarla kademeli olarak birleştirir Roma hukuku tarafından yazılmış ve ilham fermanlarıyla Theodosius Kanunu (okuma Antik Germen hukuku ).

  Sosyal yapı

  Germen dil grubuna ait toplumlar, Büyük İstilalar dönemine kadar oldukça esnek bir sosyal yapıya sahiptir. Krallar, savaş ağaları, rahipler, fikir birliğine dayalı yalnızca ikincil güce sahiptir. Daha yüksek organ, kararların oybirliğiyle oybirliğiyle alındığı ortak bir kutsal alan etrafında özgür insanların bir araya gelmesidir. Aile grubu, özellikle intikam alma ve wergeld'in (kan bedeli) ödenmesi konusunda çok birleşik ve toplu olarak sorumludur .

  Gelenek, özgürlüğe dayalı hiyerarşik bir tabakalaşmayı tanır: soylular ( vx. Sax. Ağali ) (muhtemelen krallar ve savaş ağaları sağlayanlar), basit özgür adamlar ( baro ), letler ( m. Nl . læt , anc. fr. menfez ) (serbest veya yarı serbest) ve serfler ( vx. h. all. dio ). Wergeld oranı ve diğer cezalar sosyal rütbeye göre belirlenir. Kölelerin tüzel kişiliği yoktur, mülkleri veya aile bağları yoktur ve efendilerinin basit malıdır. Orta Çağ'ın başlarındaki Germen krallıklarında, krallar, kralı seçen ve ona savaşta eşlik eden savaşçı sınıf olarak kabul edilen fetheden insanların yasal kimliğini korumaya çalıştılar. Aslında Gotların , Burgonyalıların , Lombardların vb. torunları ile fethedilen halkların torunları arasında ilerici bir sosyal kaynaşma vardır .

  Kölelik, Germen toplumlarına yabancı değildi. Gerçekten de hür insanları, yarı hür (fethedilmiş halklar) ve köleleri ayırt ettiler.

  Savaşçı uygulamalar

  Ren'in doğusundaki ve Tuna'nın batısındaki Germen kabilelerinin tarihsel tanımları antik dönemin sonuna kadar başlamaz, bu nedenle yalnızca MÖ 100'den sonraki dönem incelenebilir. Açık olan şu ki, Germen savaş fikri, Roma ve Yunanistan'ın yaptığı meydan muharebelerinden oldukça farklıydı. Bunun yerine, Germen kabileleri baskın yapmaya odaklandı.

  Bunlar genellikle zemin kazanmayı değil, kaynakları ele geçirmeyi ve savaşçıların prestijini güvence altına almayı amaçlıyordu. Bu baskınlar, genellikle yaklaşık 10 ila 1.000 kişilik gruplar halinde düzensiz birlikler tarafından gerçekleştirildi. Daha fazla kişisel çekiciliğe sahip liderler, daha uzun süreler için daha fazla asker toplayabilirdi, ancak insanları bir araya getirmek ve eğitmek için sistematik bir yöntem yoktu. Bu nedenle, karizmatik bir liderin ölümü, bir ordunun yok edilmesi anlamına gelebilir. Ordular genellikle %50'nin üzerinde muharebe dışıdır ve yerinden edilmiş insanlar büyük asker grupları, yaşlılar, kadınlar ve çocuklarla birlikte seyahat eder. Yardımcılarına yetecek kadar ganimet elde edebilen savaş ağaları, komşu köylerden savaşçı grupları çekerek buna göre büyüyebildiler.

  Büyük birlik birlikleri, eski savaşın kuralı olmaktan ziyade istisnaydı. Böylece, tipik bir Germen kuvveti, yalnızca yakındaki bir Germen veya yabancı köye baskın yapmak amacıyla 100 adamdan oluşabilir. Bu şekilde, kavgaların çoğu barbar komşuları arasında gerçekleşti. Roma kaynaklarına göre, Germen kabileleri organize savaşlara girdiğinde, piyade genellikle her kama bir klan başkanı tarafından yönetilen kama oluşumlarını benimsedi . Liderlerin meşruiyeti, orduları başarıyla zafere götürme yeteneklerinde yatar. Savaş alanında Romalıların veya diğer barbarların elindeki yenilgi, genellikle bir hükümdarın sonu ve bazı durumlarda başka bir muzaffer konfederasyon tarafından emilmek anlamına geliyordu.

  Romalılar tarafından sık sık yenilgiye uğratılsalar da, Germen kabileleri Roma kayıtlarında yiğit savaşçılar olarak görülüyordu; asıl kusurları, Roma İmparatorluğu'nun onlara karşı bir böl ve fethet stratejisi kullanmasını sağlayan birleşik bir komuta altında kolektif bir savaş gücü oluşturmak için birleşmemesiydi. . Ancak, yenilgi açtığı Arminius'un de Teutoburg Savaşı'nda içinde MS 9 Romalılar yine doğu Ren Germen topraklarını fethetmek için çalışırken asla sonuçlanacaktır.

  Doğal ortam

  Almanlar nispeten küçük kolonilerde yaşıyorlardı. Arkeologlar, mezar alanlarının (kremasyon mezarları) büyüklüğünden, yerleşim yerlerinin büyüklüğünün yaklaşık iki yüz kişi olduğu sonucuna varıyor. Koloniler nadiren bir plana göre gelişti: Birinin zaten yaşadığı yerde, diğer insanlar bir araya geldi. Bu tür bir yerleşimin mirası, Almanya'nın ve diğer Germen kültürünün diğer ülkelerinin sözde küme köyleridir. Köyler genellikle bir tür çitle çevriliydi, nadiren uygun bir çitle çevriliydi. Sadece Roma İmparatorluğu'nun sınır bölgelerinde, düşmanlıkların ve karşılıklı tecavüzlerin başlamasıyla, köyler surlar veya çitlerle korunuyordu.

  Almanların ahşap evlerde “iskelet” inşa süreci yaşadıklarını kazılardan biliyoruz. Taş evlerin aksine ahşap zamanla çürüdüğünden, evlerin kesin yapısı hakkında sadece arkeolojik olarak görülebilen direk delikleri bilgi verir. En yaygın tip, üç nefli, altı ila sekiz metre genişliğinde ve genellikle iki katından daha uzun, bazen 60 metreden uzun olan uzun bir evdi. Çatısı hem yarı özgür aileyi hem de yalnızca bir duvarla ayrılan köleleri ve hayvanları barındırıyordu. Bu, hayvanların daha soğuk kış aylarında evi ısıtmaya yardım etmesi gibi özel bir avantaja sahipti. Yaşam alanında başka bölme yoktu, ortada bir şömine vardı. Çatıdaki bir açıklıktan duman çıkabilir. Germen evlerinin muhtemelen pencereleri yoktu.

  Yüzyılın başında en yaygın gömme yöntemi, çömleği gömerek yakma olsa da, çok farklı ölüm koşullarıyla ilişkili birçok bataklık cesetleri de bilinmektedir. Yakma bazı halklar arasında yaygın olmasına rağmen, yaklaşık 300'den itibaren, defin oranı keskin bir şekilde artmaktadır.

  Tarım

  Almanlar, temas halinde oldukları bozkır göçebelerinden açıkça ayırt etmek için, çoğunlukla yerleşik çiftçilerdir. Uzun nadaslarla geniş bir tarım yapıyorlar, bu da çok sayıda hayvancılığı sürdürmelerine izin veriyor. Tarımın yanı sıra demirci, çömlekçi, marangoz gibi zanaatkârlar da vardır. Germen lehçelerinde tekerlek için Hint-Avrupa zamanlarından beri bilinen iki kelime vardır . Almanlar parayı bilmiyor, ticaret doğal ürünlerin değişimiyle sınırlı. Romalılarda olduğu gibi başlıca mal sığırlardan oluşur. Bu nedenle, İngilizce ücret "taze (ödenecek)" kelimesinin anlamı tam olarak Eski İngilizce feoh "sığır " kelimesinden gelir ; Taşınabilir mülk ".

  Ekinler arasında arpa özel bir rol oynar. Bölgesel farklılıklara göre çeşitli buğday, çavdar, yulaf ve darı türleri onu tamamlar. Özellikle Kuzey Denizi kıyılarında fasulye ekimi yapılırdı. Bezelye, keten ve kenevir yetiştiriyoruz . Bahçecilik de kullanılır, ancak muhtemelen değil ağaç yetiştiriciliği . Yabani meyveler, meşe palamudu, çeşitli meyveler (ahududu, böğürtlen) ve spergule gibi yabani otları topluyoruz . Yabani arılardan bal toplanır. Arıcılık modern anlamda henüz mevcut değildi. Almanlar, serin iklimler için buğdaydan daha uygun olan çavdar ekimi gibi bazı teknik ilerlemeler kaydettiler .

  Sığırlar çoğunlukla yetiştirilir, ayrıca koyun, domuz, keçi ve kümes hayvanlarının yanı sıra atlar, köpekler ve kediler de yetiştirilir. Almanlar peynir yapmayı biliyor. Germen dillerinde, İskandinav dillerinde varlığını sürdüren taze, olgunlaşmamış peynir için bir kelime vardır; bkz. İsveççe. ost "peynir". Olgun, sert peynir için Latince cāseus kelimesini ödünç aldılar  ; bkz. neerl. kaa , hepsi. Kaş "peynir".

  Pulluk tarım gelişine beri bilinmektedir; pulluk göç arifesinde sporadik kullanılır. Aynı şekilde tırmık da kürek, çapa , tırmık, orak ve tırpan olarak bilinir . Gübrelemenin faydalarını bilerek toprağı düzenli olarak nadasa bırakırlar . Tahıl, esas olarak yulaf lapası şeklinde yenir , ekmek Orta Çağ'a kadar üst sınıfa ayrılmıştır.

  Verimlilik, Romalılar arasında önemli ölçüde daha düşüktür. Kıtlıklar var ve birçok Alman yetersiz beslenmeden muzdarip , bu da yaşam beklentisinin büyük ölçüde azalmasına neden oluyor. Almanların sağlık durumu genellikle vasattır; eklem bozuklukları ve intervertebral disk bozuklukları yaygındır.

  Tacitus bize her kabilenin kendi güvenliğini sağlamak için çevresinde geniş ıssız alanlar oluşturduğunu öğretir.

  El sanatları ve endüstri

  Deri işleme erkekler tarafından yapılırken, tekstil ürünleri (iplik ve dokuma) kadınlar tarafından üretilmektedir. Üreticiler genellikle yerel aşamanın ötesine geçmezler. Tersine, Roma lüksleri Germen topraklarının her yerinde bulunabilir. Romalı kadınlar tarafından çok değer verilen kehribar , kürk ve sarışın kadınların saçları ihraç edilmektedir . Roma para birimi birçok kişinin elindedir, ancak işlemler için kullanılmaz.

  En son bulgulara göre, günümüz Berlin civarında bir tür metalurji zaten geliştirildi. Üretilen çeliğin yüksek kalitede olması gerekiyordu ve esas olarak Roma İmparatorluğu'na ihraç ediliyordu. Gemi yapımı ( Hjortspring , Nydam botu vb.) zaten çok gelişmiştir.

  Erken Germen dini

  Dini bir bakış açısından, onların putperestliği hakkındaki bilgiler azalır. Sadece Julius Caesar ve Tacitus'tan gelir . İskandinav putperestlik 1000'ler bilinen, ama muhtemelen zaman içinde gelişti. Bazıları Romalılarla temas kurmadan önce bile dönüştü. Şamanizm ve kehanet bazı kadınların çalışma vardır, völvas .

  Julius Caesar, Almanların dinini doğal unsurlara tapınmaya indirger, ancak bu daha çok felsefi bir vizyondur. Tacitus'un daha kesin bilgileri var ve bataklıklardaki insan kurbanları gibi belirli unsurlar arkeoloji tarafından doğrulanıyor. Diğer Hint-Avrupa dinlerinde olduğu gibi, chthonic tanrılar ( Nerthus / Erda , Dünya) ve gök tanrıları arasında bir tamamlayıcılıkla çok tanrılıdır . Bunlar haftanın günlerine bilinmektedir, muhtemelen Roma kullanımını kabul IV inci  yüzyılın:

  Pazartesi (ay günü) = Pazartesi, Montag (aynı anlam); Salı (Mart günü) = Dienstag, Salı (Tire / Tuiston günü , meclislerin tanrısı); Çarşamba (Merkür günü ) = Çarşamba (Wotan / Woden / Odin günü, yüce tanrı); Perşembe (Jüpiter günü) = Donnerstag, Perşembe (şimşek tanrısı Donner / Thor'un günü ); Cuma (Venüs günü) = Freitag, Cuma (Freya günü, aşk tanrıçası); Cumartesi * sambati kalıplar ( İbranice sabbat ), eskiden Saturni ölür Alman: Germen eşdeğer olmadan (Satürn günü) Samstag aynı fonetik mutasyon / b /> / m / kelime gelen hediyeler Sabbat Fransızca ve İngilizce olarak Cumartesi bir izleme olduğunu Latince saturni (öldü)  ; Pazar ölür Domenicus , eskiden solis ölür (güneşin gün) = Sonntag Pazar (aynı anlamda).

  Büyük İstilalar'ın bazı kraliyet hanedanları, soylarını Wotan'a kadar takip eder.

  Sanat

  Germen kültür dünyası görüntülerde nispeten zayıftı. O kadar değildi V inci mitolojisinden sahneleri ve rakamlar altın takı diskler üzerinde temsil edildiği yüzyıla. İmparatorluk döneminin sonunda, fibulalar Roma modellerinden hayvan formlarına uyacak şekilde uyarlandı. Yaban domuzu ve geyik özellikle popülerdi. Nadir de olsa tamamen bronzdan yapılmış sığır figürinleri de bilinmektedir. Tabii ki, ahşap oymacılığı hakkında hiçbir şey söylenemez. Roma hayvan görüntülerinin taklitleri, zamanla bağımsız Germen hayvan süslemeleri haline gelmek için geliştirildi.

  fizyonomi

  Farklı yazarlar, çağdaşları Tacitus , Suetonius ve Seneca gibi Almanların görünüşünü ve fiziksel özelliklerini tanımlar . Çoğu zaman, bunlar edebi topos nominal değerinin de alınmamalıdır .

  • Tacitus, Almanya  : “IV. Ayrıca Almanların kanının yabancı evliliklerle asla değişmediğini, saf bir ırk olduğunu, karışmadığını ve sadece kendisine benzediğini düşünenlere katılıyorum. Bu muazzam insan kalabalığında fark edilen aile benzerliği buradan kaynaklanır: mavi ve sert gözler; Kızıl saç ; ilk çaba için yüksek yapılı ve güçlü, ancak çalışmaya ve yorgunluğa çok az yetenekli ve ayrıca toprağın ve iklimin çifte etkisiyle, soğuğa ve açlığa kolayca dayandıkları susuzluğa ve sıcağa direnen bedenler ” .
  • "XI. 1. Adanın ilk sakinlerine gelince, barbar halkların durumunda her zaman olduğu gibi, yerli olup olmadıklarını veya başka bir yerden mi geldiklerini kesin olarak bilemeyiz. 2. Bretonlar, birçok hipotezi desteklemeyi mümkün kılan birkaç fiziksel tip sunar. Örneğin, Kaledonyalıların kızıl saçları ve uzun uzuvları, Germen kökenli olduğunu gösterir . Toprakları İspanya'nın karşısında olan esmer ve genellikle kıvırcık Silures, İberyalıların bir zamanlar denizi geçip topraklarına yerleştiklerini öne sürüyor. Galya'ya en yakın yaşayanlar, onun sakinlerine benziyor: ya etnik köken çarpıcı olmaya devam ediyor ya da iklim, birbirine bakan bu bölgelerdeki insan tipini şartlandırdı. 3. Soruyu genel hatlarıyla inceleyerek, her şeye rağmen, adayı yakınlığından dolayı Galyalıların işgal ettiğini düşünebiliriz: 4. Orada Galya'ya özgü ayinleri ve dini inançları bulabiliriz; dil çok farklı değil; Galyalılar kadar pervasız olan Bretonlar da risk almayı severler, ancak tehlike karşısında onlar kadar paniğe kapılıp kaçarlar. Bununla birlikte, uzun süredir devam eden bir barışın henüz yumuşamadığı Bretonları daha savaşçı bulacağız. Galyalıların da parlak savaşçılar olduğunu biliyoruz. Daha sonra barış onları kayıtsız yaptı, çünkü cesaretlerini özgürlükleriyle kaybetmişlerdi. 5. Aynısı, uzun süredir mağlup olmuş Bretonlar için de geçerli, diğerleri ise hala geçmişin Galyalıları gibi” .
  • Suetonius, Life of the Twelve Caesars  : “(1) Sonra zaferiyle ilgilenerek, tutsakları ve barbar sığınmacıları almakla yetinmedi, en yüksek Galyalıları seçti ve yaptığı gibi, dedi: en muzaffer, hatta en ünlü ailelerden bazıları ve onları alayı için ayırdı. Onlara sadece saçlarını boyamakla kalmayıp, Almanların dilini öğrenmelerini ve barbarca adlar almalarını da sağladı . (2) ” .
  • Seneca, Gazap Üzerine  : “XXVI. ... ve türün yanlışları için bireyleri suçlamak çok kötü bir yargı olur. Siyah bir ten, Etiyopya'daki bir insanı, Alman savaşçıyla karıştırılmış bir örgüde toplanmış kızıl saçtan daha fazla ayırt etmez . Irkının alameti farikası olan şeyi hiç kimsede garip veya uygunsuz bulmazsınız. Verdiğim örneklerin her biri onun için sadece bir ülkenin, dünyanın bir köşesinin alışkanlığını taşıyor...” .

  Genetik

  Genetikçiler, Germen halklarının hareketlerinin, yaklaşık 4.000 yıl önce yaşamış bir erkekten geldiğine inanılan haplogrup I1 (Y-DNA) tarafından temsil edilen erkek soyunun modern dağılımı üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu öne sürüyorlar . kuzey Avrupa'da, belki günümüz Danimarka'sında . Bu adamın soyundan gelenlerin, daha sonra Germen kabilelerinin göç edeceği tüm bölgelere yerleştiği kanıtlanmıştır. Haplogroup I1, Cermen dillerinden daha eskidir, ancak ilk Almanca konuşanlar arasında mevcut olması mümkündür. Germen popülasyonlarının gelişimi ve dağılması sırasında mevcut olması muhtemel diğer erkek soyları şunları içerir: R1a1a , R1b-P312 ve R1b-U106, günümüz Almanca konuşan halkları arasında güçlü bir şekilde temsil edilen haplogrupların genetik bir kombinasyonu, muhtemelen geliştirme sırasında da mevcuttur. ve Germen popülasyonlarının dağılımı. Kuzey Avrupa'da bir zirveye sahip olan R1b-U106 işaretçisi, dağılım açısından özellikle ilginç görünüyor ve Germen halkının izlediği tarihi rota hakkında bazı yararlı genetik ipuçları sağlıyor.

  gelecek kuşak

  V.  yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun fatihleri olan Almanlar, "fetihleriyle fethedildi". Bunlar yavaş yavaş mağlup, dinini benimsemiş Hıristiyanlık ve yazılı dil, Latince (hariç Roman Brittany Anglosakson halkları onların tuttu Germen dilleri ). Siyasi yapıları ve yasaları, Roma modeliyle temas halinde derinden değiştirilir. Karolenj İmparatorluğu'nun Saksonya'ya doğru genişlemesi , Hıristiyan misyonerlerin Anglo-Sakson krallıklarındaki ve ardından İskandinavya'daki eylemleri , ilkel Germen uygarlığının büyük bir bölümünü tamamen silmeden unutulmaya bırakıyor.

  bibliyografya

  Antik kaynaklar

  • Tacitus , Almanların kökeni ve bölgesi , La Germanie olarak bilinir (Latin Germaniæ - Bibliotheca Classica Selecta'da bulunan haritalarla yorumlanan elektronik baskı ).
  • Tacitus, La Germanie , Paris, çev. açıklamalı ve Patrick Voisin tarafından sunulmuştur, Arléa, 2009

  Çalışmalar

  • (de) Bruno Bleckmann, Die Germanen. Von Ariovist zu den Wikingern , Münih, C. H. Beck, 2009, ( ISBN  978-3-406-58476-3 ) .
  • Jan De Vries , Geistige Germanen der Die Welt , Halle reklam Saale: Niemeyer, 1943 ( 2 inci ed 1945,. 3 e ed Darmstadt, 1964).. Fransızca çeviri: Almanların Zihinsel Evreni , Paris, ed. du Porte-glaive, 1987. ( ISBN  9782906468078 ) .
  • Georges Dumezil , Les Dieux des Germains, İskandinav dininin oluşumu üzerine deneme , Paris, Presses Universitaires de France, 1959.
  • (de) Alberto Jori , Hermann Conring (1606-1681): Der Begründer der deutschen Rechtsgeschichte , Tübingen, 2006. ( ISBN  3-935625-59-6 ) .
  • (de) TE Karsten, Die Germanen, eine Einführung in die Geschichte ihrer Sprache und Kultur , Wiesbaden, Marix-Verlag, 2004, nach der Ausgabe Berlin / Leipzig, 1928, ( ISBN  3-937715-65-7 ) .
  • (de) Arnulf Krause, Die Geschichte der Germanen , Frankfurt am Main, Campus, 2005, ( ISBN  3-593-36885-4 ) .
  • (de) Ernst Künzl, Die Germanen (Theiss WissenKompakt) , Stuttgart, Konrad Theiss, 2006, ( ISBN  3-8062-2036-0 ) .
  • Karol Modzelewski , L'Europe des Barbares , Aubier, 2005.
  • Gontran Munier ve Pierre-André Kanape, Les Germains: Roma fethinden büyük istilalara , Errance, Paris, 2013.
  • (de) Walter Pohl, “Die Germanen”, Geschichte Deutscher Enzyklopadie , 2 nci baskı., t. 57, Münih, 2004, ( ISBN  3-486-56755-1 ) .
  • Vincent Samson, Almanların adı, New School , n o 63, 2014, s. 53-93
  • (de) Rudolf Simek , Die Germanen , Stuttgart, Reclam Verlag, 2011, ( ISBN  978-3150187722 ) .
  • (de) Herwig Wolfram , Germanen Die , 9 th ed., Münih, Beck'sche Reihe 2009 ( ISBN  978-3-406-59004-7 ) .
  • (tr) Carl Waldman ve Catherine Mason , Avrupa Halkları Ansiklopedisi , New York, Facts On File,2006, 984  s. ( ISBN  978-0-8160-4964-6 )
  • (tr) James Minahan , One Europe, birçok ulus: avrupa ulusal gruplarının tarihi sözlüğü , Westport (Conn.), Greenwood Publishing Group,2000, 781  s. ( ISBN  0-313-30984-1 , çevrimiçi okuyun )

  Şuna da bakın:

  • (tr) Malcolm Todd , Erken Almanlar , Malden, Blackwell Publishing, col.  “Avrupa Halkları”,2004, 2 nci  baskı. , 266  s. ( ISBN  978-1-4051-1714-2 ).
  • JP Mallory , Hint-Avrupalıların Peşinde: Dil, Arkeoloji, Mit , trad. İngilizceden Jean-Luc Giribone, Paris, Seuil, 1997, 363 s.
  • Michel Balard ve Jean-Philippe Genêt , Barbarlardan Rönesans'a , t.  20, Paris, Hachette, col.  "Tarihe İnisiyasyon",1988, 280  s. ( ISBN  978-2-01-006274-2 ).
  • (tr) Herwig Wolfram , Gotların Tarihi , Berkeley ve Los Angeles, University of California Press,1988( ISBN  0-520-05259-5 )
  • Cédric Chadburn, (Tomasz Bochnak ve Éric Teyssier'in Önsözü), Alman savaşçı, MÖ 1. yüzyıl, - 3 Nisan. JC. , Lemme sürümleri, Chamalières, 2021.

  Notlar ve referanslar

  Notlar

  1. Germania ait Tacitus'tan sonra yazdıkları, bir kurucu iştir Tours Gregory Franks parlatmak ve olarak sunulan diğerlerinden ayırt barbarlar da okumak, Sidoine Apollinaire oldu Burgundians ile temas halinde açıkça .
  2. kelimenin ilk kullanıcı olabileceğini, ancak, önermek için bazı kanıtlar Apamea en Posidonios onun içinde 52 kiloluk Tarihi . Erken yazılı bu Yunan bilgini çalışmalarına fiili kayboluşu, ben st  yüzyıl  M.Ö.. J. - C. , terimin babalığını kesin olarak ona atfetmeyi mümkün kılmaz.
  3. Bununla birlikte, bu etimoloji, tüm kanıtlara rağmen, örneğin Frizce ilk adı Almanca olarak kabul edilen Almanca'yı açıklamak için bazı eserler tarafından çağrılır ; bkz. dr J. van der Schaar ve dr. Doreen Gerritzen, Voornamen , Prisma woordenboek, Utrecht, 2002, s. 166b.
  4. Bu yazar bir dilbilimci değil, basit bir amatördür. Etimolojik çalışmaları, ne yazık ki herhangi bir kaynak belirtmeden veya verilerin herhangi bir eleştirel analizini sağlamadan, yalnızca toplanan çeşitli hipotezleri listeler.
  5. İn, kullanımına dikkat Fransız koloni kez aynı teriminin, yerliler ile birlikte, belirlemek için, temel öğeleri , yerliler , yerliler veya Aborijinlere çeşitli doğal popülasyonları.

  Referanslar

  1. (in) "  Cermen halkları  " , Britannica Ansiklopedisi ,18 Eylül 2017( çevrimiçi okuyun ).
  2. Waldman ve Mason 2006 , s.  296.
  3. (içinde) Richard J. Mayne ve Donald Weinstein , "  Avrupa Tarihi: Almanlar ve Hunlar  " , Britannica Ansiklopedisi ,21 Şubat 2019( çevrimiçi okuyun )
  4. (in) Peter S. Wells , Savaşı That Durduruldu Roma: İmparator Augustus, Arminius ve Teutoburg Ormanı'nda Lejyon Slaughter , WW Norton & Company,17 Eylül 2004, 272  s. ( ISBN  978-0-393-35203-0 , çevrimiçi okuyun ) , s.  35
  5. Beckwith 2009 , s.  82-83.
  6. Wolfram 1988 , s.  86-89.
  7. (içinde) E. Badian ve Ramsay MacMullen , "  Barbar İstilaları  " , Britannica Ansiklopedisi ,11 Ocak 2019( çevrimiçi okuyun ).
  8. (içinde) EOG Turville-Petre ve Edgar Charles Polomé , "  Germen dini ve mitolojisi  " , Britannica Ansiklopedisi ,8 Mart 2019( çevrimiçi okuyun )
  9. Waldman ve Mason 2006 , s.  311-312.
  10. Waldman ve Mason 2006 , s.  330-331.
  11. Minahan 2000 , s.  288.
  12. (de) Jürgen Udolph, Namenkundliche Studien zum Germanenproblem , de Gruyter, 1994
  13. Henri Levavasseur, "Germen dünyasının kökeninde", La Nouvelle Revue d'histoire , özel sayı, n o  11H, sonbahar-kış 2015, s.  36-39 .
  14. Christian Goudineau, “Ulusal Eski Eserler”.
  15. Svears: orijinal Gamla Uppsala bölgesi , ayrıca bkz Varègue .
  16. Julius Caesar, Galya Savaşları , Kitap I, 1.
  17. (tr) Robert Barnhart (ed.), Chambers Dictionary of Etymology , Chambers, Edinburgh, 2008 (yeni baskı HW Wilson, 1988), s. 429a.
  18. Julius Pokorny , Indogermanisches etimologisches Wörterbuch , Francke Verlag, Berne, t. 2, 1969, s.  1.080 .
  19. Calvert Watkins, Hint-Avrupa Kökenlerinin Amerikan Mirası Sözlüğü , Houghton Mifflin Company, Boston, 1985, s. 71a.
  20. Gerhard Kobler, Indogermanisches Wörterbuch , 3 inci baskı., 2000, s.  221-225 .
  21. Algirdas Julien Greimas , Eski Fransızca Sözlüğü , Larousse, Paris, 1980.
  22. Frederic Godefroy , Eski Fransız dilinin sözlüğü ve tüm lehçeleri IX e s. için XV e s. , Bouillon, Paris, 8 cilt, 1881-1902 (yeni baskı Kraus, Vaduz, 1965).
  23. Paul Robert , Alain Rey , Josette Rey-Debove , Le Petit Robert - Fransız dili sözlüğü , Société du nouveau Littré, Sözlükler Le Robert , Paris, 1967.
  24. Xavier Delamarre, Galya Dili Sözlüğü, Errance, Paris, 2003, s.  294 .
  25. Calvert Watkins, Hint-Avrupa Kökenlerinin Amerikan Mirası Sözlüğü , Houghton Mifflin Company, Boston, 1985.
  26. Serge Losique, Ülkelerin ve halkların adlarının etimolojik sözlüğü , Klincksieck , Paris, 1971, s.  106 .
  27. “[...] hala hiçbir kabul etimoloji vardır tekrarlanan çabalarına rağmen,” Latin Benjamin W. Forston IV diyor Germani içinde Hint-Avrupa Dil ve Kültür , Blackwell Publishing, 2004, s.  300 .
  28. John Everett Heath, Dünya Yer Adları , Oxford University Press , Oxford, 2005, s. 185a.
  29. Calvert Watkins, Hint-Avrupa Köklerinin Amerikan Mirası Sözlüğü , Houghton Mifflin Company, Boston, 1985, s. 20b.
  30. Don Ringe, Proto-Hint-Avrupa'dan Proto-Germen'e , Oxford University Press, Oxford, 2006, s.  145 ve devamı, § 3.2.7.
  31. Jay H. Jasanoff, “Germanic (Le Germanique)”, Hint-Avrupa Dillerinde , editör Françoise Bader, CNRS Éditions, 1997, s.  262 ve devamı.
  32. André Cherpillod, Etymological Dictionary of Geographical Names , Masson, Paris, 1986, s.  188 .
  33. Georges Dottin , La langue gauloise , Paris, 1920.
  34. Pierre-Henry Billy, Thesaurus Linguæ Gallicæ , Hildesheil / Zürih / New-York, Olms-Wiedmann, 1993.
  35. Pierre-Yves Lambert , La langue gauloise , Errance, Paris, 1997.
  36. Jacques Lacroix, Galya Kökenli İsimler I, La Gaule des battles , Errance, Paris, 2003.
  37. Xavier Delamarre, op. cit.
  38. TF Hoad, İngilizce etimolojinin özlü Oxford sözlüğü , Oxford University Press, Oxford, 1986, s. 192b.
  39. Alain (yönetiminde) Rey, Fransız dilinin tarihsel Sözlük , Dictionnaires Le Robert, Paris, 2 nd ed., 1998, s. 1.582a / b.
  40. P. AF van Veen ve Nicoline van der Sijs, Etymologisch woordenboek: De herkomst van on eleven woorden , Van Dale Lexicografie , Utrecht / Antwerpen, 1997, s. 330a.
  41. Xavier Delamarre, op. cit. , s.  175 .
  42. Christian Goudineau , César et la Gaule , Seuil, koll .  "Puanlar",2000
  43. Christian Goudineau , Toutatis'ten! Galya'dan geriye ne kaldı? , Eşik, col.  "Geçmişin Geleceği",2002( ISSN  1631-5510 ).
  44. Jean-Louis Brunaux , Galyalılar , Belles Letters, 2005.
  45. Louis Deroy ve Marianne Mulon , Yer adları sözlüğü , Robert, Paris, 1992, s. 194a / b.
  46. Plautus , Rudens , 737.
  47. Cicero , De lege agraria , 2, 97.
  48. Tacitus.
  49. "  TACITE, MŒURS DES GERMAINS."  » , Remacle'da .
  50. Anthony Birley 1937- , Agricola; ve Almanya , Oxford University Press,1 st Ocak 2009, 160  s. ( ISBN  978-0-19-953926-0 , OCLC  496160622 , çevrimiçi okuyun ).
  51. Tacitus, “  Agricola - Traduction  ” , bcs.fltr.ucl.ac.be'de ( 8 Mart 2017'de erişildi ) .
  52. Suetonius, “  Life of the Twelve Caesars: Caligula  ” , remacle.org'da ( 8 Mart 2017'de erişildi ) .
  53. Seneca, “  De la Anger: Livre III,  ” , remacle.org'da ( 8 Mart 2017'de erişildi ) .

  Ekler

  İlgili Makaleler

  Dış bağlantılar